1 » Regulamin 2

Regulamin

OSTANOWIENIA OGÓLNE
           1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.superportfel.pl prowadzony jest przez superportfel.pl Piotr Morawski  z siedzibą w Warszawie, Lzurowej 4/84 01-315  Warszawa, NIP: 5213179190;
              REGON: 011471751 e-mail:sklep@superportfel.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 602504450 (opłata za
              połączenie wg cennika właściwego operatora).
          2. Niniejszy Regulamin skierowany jest  do konsumentów oraz do przedsiębiorców chyba, że zostało wyraźnie
              napisane że nie dotyczy lub dotyczy pewnej grupy klientów.
          3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień jest sklep  
               www.superportfel.pl  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy klient  ma prawo do wglądu w treść
             swoich danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
           1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
             Zamówienia drogą internetową lub w szczególnych przypadkach telefoniczną.
          2. Cena produktu widoczna na stronie podana jest w złotych polskich i jest ceną
              brutto(zawiera podatek VAT). W trakcie składania zamówienia klient informowany jest o łącznej
              cenie zamówienia wraz z kosztami wybranej formy dostawy, dodatkowo informacja taka jest dostępna w       
              chwili potwierdzania złożonego zamówienia przez klienta.
          3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 24 h potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do
              realizacji. W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu o czym niezwłocznie i każdorazowo
              klient zostanie poinformowany droga mailową. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest drogą
              mailową na adres podany w trakcje składania zamówienia. W momencie otrzymania maila z     potwierdzeniem
              zamówienia i dostępności towaru Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta.
          4. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży zawarta jest w zamówieniu klienta wysłanym na podany adres
              mailowy.     
          5. Treść Umowy Sprzedaży każdorazowo jest utrwalona i zabezpieczona w pamięci
              sklepu
  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
           1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:         
             a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.            
              b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
                   MBANK numer rachunku: 50 1140 2004 0000 3702 7569 6982  
             c. Gotówka w przypadku odbioru osobistego.
          2. Termin płatności:
              a. Przy wyborze płatności z góry lub płatności gotówka klient jest zobowiązany w ciągu 7 dni uiścić kwotę
              zawartą  w Umowie.
              b. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem czyli przy odbiorze przesyłki klient   
              zobowiązany  jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
           1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium  Polski.
          2. Możliwa jest dostawa poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest wówczas indywidualnie.
          2. Dostawa do Klienta jest dodatkowo płatna, chyba że oferta stanowi inaczej. Koszty wysyłki
              towaru  podane są  w zakładce „Koszty wysyłki” i w trakcie składania Zamówienia .
          3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
              a. przesyłka Pocztą Polską
              b. przesyłka kurierska DPD
              c. odbiór osobisty
          4. Poszczególne towary mają udostępnione niektóre formy dostawy. O czym każdorazowo informowany
              jest klient w trakcie składania zamówienia.
          5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych liczonych od dnia otrzymania wpłaty(
              w  przypadku przedpłaty) lub złożenia zamówienia z formą płatności przy odbiorze. Dokładamy starań   
              aby zamówienie docierało do klienta w jak najkrótszym możliwym terminie.
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
           1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) podstawy odpowiedzialności
              są określone obowiązującymi przepisami prawa.
          2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad lub w przypadku istnienia 
             wady każdorazowo przed zawarciem umowy klienta dokładnie poinformować o istnieniu rzeczonej wady
          3. Reklamacja lub zgłoszenie niezgodności produktu z zawartą Umową ( zawierającą żądanie co
             do sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową lub do złożenie oświadczenia o obniżeniu
             ceny albo o odstąpieniu od Umowy) może zostać złożona przez Klienta m in :
             a. pisemnie na adres:  Warszawa
             b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
         4. Towar do reklamacji należy odesłać na adres: ,  Warszawa.
          5. Prosimy o  podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
             a. informacji  dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia niezgodności
             b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową  lub złożenia oświadczenia o
               obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
             c. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
          6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji, nie później niż       
              w nieprzekraczalnym  terminie  14 dni  od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w powyższym
              terminie oznacza, że reklamacja jest zasadna.
  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
           1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez
             podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
             oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy dołączyć do przesyłki
             na adres:  superportfel.pl ul.Gierdziejowskiego 7 lok.18 klatka 1, 02-495 Warszawa.
         2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach    
              Konsumenta. Klient nie jest zobowiązany do korzystania z w/w wzoru.
          3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.   
          4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia produktu do miejsca           
              wskazanego przez Kupującego
          5. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia
              konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócą konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
              w tym koszty dostarczenia towaru (koszt wysyłki towaru do klienta tylko do wysokości wyznaczonej
              przez najtańszą formę wysyłki dostępną w sklepie dla danego towaru).
          6.Sprzedający zwróci  otrzymane od Kupującego płatności  przy użyciu tego samego sposobu, jakiego użył  
             Klient lub przelewem na podane konto jeżeli kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca
             dokonuje   zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba
             że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
          7. Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu odebrania towaru przez Sprzedającego
          8. Konsument ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o chęci 
              zwrotu odesłać towar. Do zachowania w/w terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Adres do  zwrotu towaru: 
superportfel.pl

ul.Gierdziejowskiego 7 lok.18 klatka 1, 02-495 Warszawa
TEL.602504450
 
          7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru w wyniku zniszczenia wynikającego z 
              niewłaściwego korzystania nie będącego konieczne do sprawdzenia towaru.
          8. Klient ponosi  koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.
   SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
           1.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
             rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
             przy  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
          2.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym
            adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
           1. Niniejszy punkt Regulaminu  dotyczy tylko Klientów i nie będących konsumentami
          2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z w/w klientem w terminie 7 dni 
              bez podania przyczyny.
          3. W/w klient nie ma prawa do zwrotu towaru.
          4. W momencie wydania towaru przewoźnikowi wszystkie prawa i obowiązki związane z dostarczeniem
              towaru przechodzą na Kupującego. Sprzedający nie odpowiada również za opóźnienia w przewozie przesyłki.
          5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem
              zostaje wyłączona.
          6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem rozstrzyga sąd.
                                                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE
           1. Umowy zawierane w sklepie w.pl zawierane są wyłacznie w języku polskim.
          2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
              przepisy prawa polskiego w tym  Kodeksu Cywilnego oraz  przepisy ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30
              maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
          3. Wraz ze złożeniem oferty  zakupu  wyrażają Państwo zgodę na to, aby przetwarzać Państwa dane osobowe( 
              zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.), w szczególności: numer telefonu i
              adres e-mail, w celu utrzymania kontaktu z Państwem oraz w celu przysyłania Państwu ekskluzywnych ofert, 
              a także wybranych informacji o nowych, ciekawych propozycjach. Mają Państwo prawo w każdym czasie
              odwołać zgodę na otrzymywanie takich danych bez podania przyczyny. Odwołanie następuje poprzez
              wysłanie e-maila na adres sk.pl. Po cofnięciu zgody, Państwa dane nie będą więcej używane
              do tych celów.
Przejdź do strony głównej